جدید ترین مطالبمن فقط نگینم

ببخشید به خدا اگر می توانستم دنیا را برایت می گرفتم ولی اشکت را نبینم...

مگر من خودم می خواهم مگر من به تنهایی زورم میرسد ...

اقا منم ادمم به خدا منم توانایام حدی داره مگر چگونه نشان داده ام خود را همه 

فکر می کنند برای خودم برسلی هستم من فقط نگینم نه چیز دیگه ای...

 

 

فردا باید با مامان حرف بزنم حتما...